اين دوره براي ارتقا سطح فرهنگ ايمني در بين مهندسين دخيل در ساخت و سازها و اعضاي محترم نظام مهندسي ساختمان طراحي گرديده است .