فعالیت های ساختمانی و عمرانی یکی از پرحادثه ترین فعالیت هاست که گريزي از آن نيست و سالانه  هزاران نفر در سراسر جهان بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند . با توجه به حجم بالاي اين فعاليت ها در كشور ، مركز آموزش الكترونيكي فرآيند پژوهان گيتي (LMSFPG)  اقدام به ارائه  دوره مقدماتي ايمني فعاليت هاي ساختماني نموده است .