قابليت هاي اكتسابي پس از طي دوره:

فهم مباني اصلي ديناميك و كنترل فرايند در سيستم هاي فرآيندي نظير صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، تشخيص وشناسايي نيازبه سيستم كنترل و انتخاب گونه هاي كنترلر هايي كه در واحد مربوطه نياز هستند .