يكي از مهارتهاي اوليه براي تمامي افرادي كه در بخش هاي مختلف صنايع نفت،گاز پتروشيمي و پالايش مشغول به كار هستند ، توانايي درك ، تجزيه و تحليل و حتي توسعه نقشه هاي فرآيندي است كه به اختصار مي توان به برخي از آنها نظير:BFD,PFDو P&ID اشاره نمود . در اين دوره ضمن آشنا سازي مخاطبين با اين مضامين و مدارك مهندسي به بررسي شرايط برخي تجهيزات پركاربرد در فرآيندهاي اين صنايع به عنوان مثال پرداخته خواهد شد .

با توجه به حجم بالاي اين دوره و امكان بروز مشكل براي فراگيران در حين استفاده از درس، اين دوره به زيربخش هاي ذيل تقسيم شده است.