با عنايت به نياز دانشجويان و محققين مديريت به كتاب ها و منابع اين حوزه ، در اين مجال سعي بر معرفي برخي ازكتابها ،مجلات و منابع فارسي حوزه هاي منابع انساني و رفتار سازماني شده است . براي دريافت رمز عبور با دفتر آموزش تماس حاصل فرموده و يا درخواست خود را به يكي از اين آدرس ها ارسال فرماييد .

info@lmsfpg.ir

info@fpg.ir

infofpg@yahoo.com

.خارج نماييدBlock popupsنكته مهم : لطفا در هنگام شروع به مرور دوره ، مرورگر خود را از حالت