در اين دوره كوتاه فراگيران با چكيده اي از مطالب پر كاربرد و پايه اي طراحي مبدلهاي حرارتي و كدها و استانداردهاي مربوطه آشنا خواهند شد .