در اين گروه دوره هاي مرتبط با بخش هاي ذيل ارائه مي شوند :

  • بهبود ميديرت
  • مديريت  اداري و منابع انساني
  • مديريت مالي و حسابداري
  • مديريت پروژه و زير مجموعه هاي آن نظير مديريت ادعا و ...
  • مديريت كيفيت و گروههاي وابسته
  • و...

با عنايت به نياز دانشجويان و محققين مديريت به كتاب ها و منابع اين حوزه ، در اين مجال سعي بر معرفي برخي ازكتابها ،مجلات و منابع فارسي حوزه هاي منابع انساني و رفتار سازماني شده است . براي دريافت رمز عبور با دفتر آموزش تماس حاصل فرموده و يا درخواست خود را به يكي از اين آدرس ها ارسال فرماييد .

info@lmsfpg.ir

info@fpg.ir

infofpg@yahoo.com

.خارج نماييدBlock popupsنكته مهم : لطفا در هنگام شروع به مرور دوره ، مرورگر خود را از حالت

با عنايت به نياز دانشجويان و محققين مديريت به كتاب ها و منابع اين حوزه ، در اين مجال سعي بر معرفي برخي ازكتابها ،مجلات و منابع فارسي حوزه هاي منابع انساني و رفتار سازماني شده است . براي دريافت رمز عبور با دفتر آموزش تماس حاصل فرموده و يا درخواست خود را به يكي از اين آدرس ها ارسال فرماييد .

info@lmsfpg.ir

info@fpg.ir

infofpg@yahoo.com

.خارج نماييدBlock popupsنكته مهم : لطفا در هنگام شروع به مرور دوره ، مرورگر خود را از حالت

با عنايت به نياز دانشجويان و محققين مديريت به كتاب ها و منابع اين حوزه ، در اين مجال سعي بر معرفي برخي ازكتابها ،مجلات و منابع فارسي حوزه هاي منابع انساني و رفتار سازماني شده است . براي دريافت رمز عبور با دفتر آموزش تماس حاصل فرموده و يا درخواست خود را به يكي از اين آدرس ها ارسال فرماييد .

info@lmsfpg.ir

info@fpg.ir

infofpg@yahoo.com

.خارج نماييدBlock popupsنكته مهم : لطفا در هنگام شروع به مرور دوره ، مرورگر خود را از حالت