با توجه به برگزاري مكرر دوره هاي HSE ويژه مديران توسط شركت فرآيندپژوهان گيتي و استقبال علاقمندان ، آزمون الكترونيكي اين دوره نيزطراحي و قابل استفاده گرديد .