اين بخش شامل گروهها و دوره هاي آموزشي است كه در بخش هاي مديريت ، HSE و فني مهندسي دسته بندي نشده و يا داراي اشتراكاتي با هم بوده و يا به سفارش سازمانهاي متقاضي ايجاد شده اند .